Evliyanın ruhlarından istifade etmek

Yazar: OnTSeLiS

Evliyanın ruhlarından istifade etmek

Sual: Evliyadan istifade etmek için yalnız karşısında bulunmak mı gerekir, başka şekillerde de istifade edilebilir mi?

Cevap: Şâh Veliyyullah-ı Dehlevînin (Heme’ât) kitabı, baştan başa, tasavvufu, tarikatları anlatmakta ve övmektedir. Fârisî olup, bindokuzyüzkırkdörtde, Pakistan’da basılmıştır. Çeşitli sahifelerinde diyor ki: Salik, hadîs kitaplarını ve Sahabe ve tabiinden gelen haberleri inceleyecek kadar alim değilse, dört mezhepten birini taklit etmelidir. Bütün tarikatlar, itikatta, farzları yapmakta ve haramlardan sakınmakta birbirlerinin aynıdır. Zikirler ve nafile ibadetleri yapmakta ayrılmışlardır. Zikir ederken, dünya düşünceleri gelirse, teveccühü kuvvetli olan zatın yanında oturup, ona teveccüh etmelidir. Yahut, meşâyıh-ı kiramın temiz ruhlarına teveccüh etmeli, kabirlerini ziyaret edip, cezb olunması için yalvarmalıdır. Zikirden nefse sıkıntı gelirse, bunun, çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri, bulunduğu tarikat meşâyıhına, yani mürşitlerine karşı edebe aykırı davranmaktır. Salik, sebebini anlayamazsa, şeyh teveccühü ve feraseti ile anlar ve bildirir. Bu fakir [yani Veliyyullah Dehlevî], bâtınım ile, ruhlar âlemine teveccüh ettim. Her tarikatın, buraya ayrı nispetleri olduğunu anladım. Türbelerde itikâf etmek de, ilerlemeğe yardım eder. Selef-i sâlihîne dil uzatmak, yol kesen sebeplerdendir. Zikir meclislerine meleklerin rahmet saçtıkları, zikir edenlerin etrafını nur kapladığı çok görülmektedir. Bir insanın ruhu, Peygamberlerin veya Evliyanın temiz ruhları ile veya meleklerle bağlantılı olursa başkalarına bildirilmeyen şeyler buna bildirilir. İnsan bir kimsenin Veli olduğunu anlayıp, onu severse, ruhu onun ruhuna bağlanır. Yahut mürşidini veya salih olan ceddini severek onun ruhuna bağlanır. Ondan feyz alır, faydalanır. Evliyanın kabirlerini ziyaret etmek, Kur’ân-ı kerim okuyup, sadaka verip, sevabını ruhlarına göndermek, eserlerine, evlâdına saygı göstermek, onların ruhları ile bağlanmağa yardım eder. Onları rüyada görür. Tehlikeli yerlerde, kendi şekillerinde görünerek yardım eder, kurtarırlar. Ruhlardan faydalanmağa (Üveysî olmak) denir. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin cezbi çok kuvvetli olduğu için, kabrinde, diri olanlar gibi tasarruf yapmaktadır. Bu fakir [yani Veliyyullah-ı Dehlevî], meşâyıhın ruhlarına teveccüh ederek, çeşitli faydalara kavuştum. Meşâyıhın vefatından beşyüz sene geçince bedendeki tabii kuvvetler, hiç kalmaz. Kabirlerini ziyaret edenlere tesirleri daha fazla olur. Ruha teveccüh ederek, ondan istifade iki suretle olur: Birincisi, ruhlarının birbirlerine bağlandığını düşünmektir. Bu, birisini aynada görmeğe benzer. İkincisi, kabrini ziyaret edip, onu düşünmektir. Bu, gözünü açıp, birini karşısında görmeğe benzer